ต้องใหญ่แค่ไหน …จึงจะเรียกว่า Big Data

Credit: Nick Youngson — http://www.nyphotographic.com/
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดข้อมูล (Data Volume) และระยะเวลาที่ Big Data Technology และ Legacy Technology ใช้ในการประมวลผลข้อมูล (Time-to-Process)
Link Code (Presentation Slide): https://docs.google.com/presentation/d/1ZXJt8YGjflqOr4w10KAaLYZWimVE92-BYjeeo9KXD9M/edit?usp=sharing

--

--

Experienced Senior Big Data & Data Science Consultant with a history of working in many enterprises and various domains . Skilled in Apache Spark, and Hadoop.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aekanun Thongtae

Aekanun Thongtae

Experienced Senior Big Data & Data Science Consultant with a history of working in many enterprises and various domains . Skilled in Apache Spark, and Hadoop.