ภาพจาก https://www.flickr.com/photos/sidewalk_tribal_galleries/13211345663

กรอบแนวทางแสดงกระบวนการที่องค์ต้องควรปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหลักธรรมาภิบาลข้อมูล

องค์กรต้องทำความเข้าใจขอบเขตของกฏหมาย

การใช้ประโยชน์จาก Big Data Platform ขององค์กร

Aekanun Thongtae

Experienced Senior Big Data & Data Science Consultant with a history of working in many enterprises and various domains . Skilled in Apache Spark, and Hadoop.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store